Skargi i wnioski

 

Tryb przyjmowania skarg i wniosków
dotyczących działalności
 Sądu Rejonowego w Kwidzynie

Tryb  i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków  określa:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2015 r., poz. 133 t.j.) Rozdział 5a „Tryb rozpatrywania skarg i wniosków”.
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U z 2012r, poz. 524).

1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Kwidzynie jest Prezes Sądu Rejonowego w Kwidzynie.

2.Skargi i wnioski na działalność Sądu Rejonowego w Kwidzynie mogą być wnoszone:

  • na piśmie, składane w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Kwidzynie przy Placu Plebiscytowym 1 oraz przy ul. Kościuszki 30A lub drogą pocztową na adres: Prezes Sądu Rejonowego w Kwidzynie, Plac Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn.
  • drogą elektroniczną na adres: administracja@kwidzyn.sr.gov.pl
  • poprzez ustne zgłoszenie do protokołu w sekretariacie Prezesa Sądu (pokój nr 201), w dniach i godzinach urzędowania Sądu Rejonowego w Kwidzynie.3. Treść skargi lub wniosku powinna wskazywać dokładny przedmiot sprawy, której dotyczy (w szczególności sygnaturę akt sprawy), w przeciwnym wypadku skarżący lub wnioskodawca zostaną wezwani do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

4. Skargi i wnioski w zakresie dotyczącym działalności Sądu Rejonowego w Kwidzynie w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, w szczególności skargi dotyczące treści orzeczeń pozostawia się bez rozpoznania.

5. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpoznania.

 

             Prezes Sądu Rejonowego
                       w Kwidzynie

                Wojciech Zelmański

 Opublikowano przez o 11:37