Sąd Rejonowy w Kwidzynie

 

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Pl. Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn Centrala: tel.(55) 262-45-49

Adres e-mail: administracja@kwidzyn.sr.gov.pl

Sąd urzęduje :

w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 18:00

od wtorku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kwidzynie:

miasta: Kwidzyn, Dzierzgoń, Prabuty, Sztum oraz gminy: Dzierzgoń, Gardeja, Kwidzyn, Mikołajki Pomorskie, Prabuty, Ryjewo, Sadlinki, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Sztum.

1. Opłaty dotyczące spraw prowadzonych w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie :
– opłaty sądowe
– grzywny
– koszty sądowe
-opłaty za odpisy z ksąg wieczystych

należy uiszczać poprzez dokonanie wpłaty na rachunek :

NBP O/O Gdańsk
81101011400050342231000000

2. Wpłaty dotyczące depozytów sądowych należy uiszczać na rachunek :

INFORMACJA O  ZMIANIE NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH Z ZAKRESU SUM DEPOZYTOWYCH

Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych uprzejmie informuję iż z dniem 01 stycznia 2015 roku ulegają zmianie numery rachunków bankowych w zakresie sum depozytowych.
Rachunki prowadzone będą przez Bank Gospodarki Krajowej odpowiednio:

PLN 98 1130 1017 0021 1001 0090 0004
USD 71 1130 1017 0021 1001 0090 0005
EUR 55 1130 1017 0021 1001 0090 0002
CHF 82 1130 1017 0021 1001 0090 0001
GBP 28 1130 1017 0021 1001 0090 0003

W związku z powyższym wszelkie wpłaty w zakresie sum depozytowych strony postępowania sądowego winny dokonywać wyłącznie na wyżej wskazanie rachunki.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż nie będzie możliwość dokonania wpłaty w kasie Sądu sum depozytowych  w PLN oraz w walutach obcych.

3. Wpłaty dotyczące zaliczek na poczet wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy itp. należy dokonywać na rachunek :

NBP O/O Gdańsk
21101011400050341398000000

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw: korespondencja wpływająca do Sądu w tym wszelkiego rodzaju pisma wszczynające postepowanie w sprawie przyjmowane są w biurze podawczym i znakowane pieczęcią wpływu. Do zakresu czynności biura podawczego należy rozdzielanie przyjętej korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne, względnie merytoryczne. Zarejestrowanie sprawy nastepuje przez wpisanie do właściwej księgi biurowej i skorowidza alfabetyczno-numerowanego pisma wszczynjącego postępowanie. Załatwienie sprawy uwidacznia się przez zakreślenie kolorowym znakiem numeru porządkowego tej sprawy. Zakreślenie polega na umieszczeniu znaku „L” obejmującego z lewej strony numer porządkowy.

Struktura organizacyjna

Elektroniczne postępowanie upominawcze e-Sąd – http://www.e-sad.gov.pl

Wydział I Cywilny – Pl. Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn
tel. (55) 262-45-50 wew. 550 fax. (55) 262-45-51
Adres e-mail: w.cywilny@kwidzyn.sr.gov.pl

Wydział II Karny – Pl. Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn
tel. (55) 262-45-60 wew. 560 fax. (55) 262-45-60
Adres e-mail: w.karny@kwidzyn.sr.gov.pl 

Wydział III Rodzinny i Nieletnich – Ul. Kościuszki 30A
tel. (55) 262-46-20  fax. (55) 262-46-41
Adres e-mail: w.rodzinny@kwidzyn.sr.gov.pl

Wydział V Ksiąg Wieczystych – Ul. Kościuszki 30A, 82-500 Kwidzyn
tel/fax. (55) 262-46-10   fax (55) 262-46-40
Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych  ekw.ms.gov.pl 

Wydział VIII Ksiąg Wieczystych Zamiejscowy z siedzibą w Sztumie
ul. Mickiewicza 17, 82-400 Sztum
tel/fax. (55) 277-33-41, 277-90-77, 277-90-79 wew. 20

Oddział Administracyjny – Pl. Plebiscytowy 1 82-500 Kwidzyn
tel. (55) 262-45-43 wew. 543 fax. (55) 262-45-44
Adres e-mail: administracja@kwidzyn.sr.gov.pl

Główny Księgowy – Pl. Plebiscytowy, 1 82-500 Kwidzyn
tel. (55) 262-45-80 wew. 546 fax. (55) 261-39-72

 Opublikowano przez o 11:30