Kontrola Zarządcza

 
Gdańsk, dnia 27.09.2011r.
ZATWIERDZAM
– na oryginale właściwe podpisy –
 
 
KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SĄDU  REJONOWEGO GDAŃSK – POŁUDNIE W GDAŃSKU
 
Zbiór zasad etyki służbowej pracowników Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.
§ 1
Ilekroć w treści niniejszego Zbioru zasad użyto określenia:
1.Sąd – oznacza to Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
2.Pracownik – należy przez to rozumieć referendarzy sądowych, asystentów sędziego, pracowników administracyjnych (urzędników i stażystów) oraz innych pracowników Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku,
3.Zbiór zasad – oznacza „Zbiór zasad etyki służbowej pracowników Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku”.
§ 2
Zbiór zasad określa zasady postępowania oraz wartości etyczne wyznaczające standardy postępowania, którymi winni kierować się pracownicy Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku zarówno w czasie wykonywania obowiązków służbowych, jak i poza środowiskiem pracy.
§ 3
Celem Zbioru zasad jest:
 1. sprecyzowanie głównych standardów codziennego zachowania się pracowników Sądu przy wykonaniu obowiązków służbowych jak i po zakończeniu pracy.
 2. wspieranie pracowników Sądu w rzetelnym i prawidłowym wypełnieniu wskazanych standardów.
 3. informowanie społeczeństwa o standardach postępowania jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Sądu.
§ 4
Przy wykonywaniu swoich obowiązków pracownik Sądu zawsze:
 1. Przestrzega Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa.
 2. Obowiązki wykonuje w taki sposób by jego postępowanie mogło być wzorem praworządności i prowadziło do pogłębienia zaufania do wymiaru sprawiedliwości.
 3. W czasie godzin pracy poświęca całą swoją uwagę wykonaniu obowiązków służbowych.
 4. Dochowuje tajemnicy państwowej i służbowej.
 5. Wykonuje pracę z poszanowaniem godności innych i własnej.
 6. Przedkłada dobro publiczne nad interes własny lub grupowy.
§ 5
Standardy postępowania pracowników Sądu w czasie wykonywania obowiązków służbowych, jak i poza środowiskiem pracy przy wykonaniu swoich obowiązków wyznaczają następujące zasady i kształtujące je wartości :
– zasada profesjonalizmu,
– zasada bezstronności i bezinteresowności
– zasada tolerancji i niedyskryminowania
– zasada rzetelności,
– zasada praworządności
– zasada jawności (przejrzystość działania)
– zasada uczciwości i uprzejmości
– zasada neutralności
– zasada odpowiedzialności
– zakaz nadużywania uprawnień
– dbałość o dobre imię Sądu.
§ 6
Zasada profesjonalizmu oznacza, że pracownik Sądu:
a)      wykonuje swoje obowiązki w sposób zapewniający ich wysoką jakość i przy wykorzystaniu wszelkich posiadanych zasobów wiedzy, umiejętności i środków,
b)     wykazuje się znajomością aktualnych uregulowań prawnych obejmujących zakres jego obowiązków służbowych,
c)      dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności sprawy,
d)     stale dąży do rozwoju zawodowego, dbając o zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności,
e)      czynności służbowe wykonuje z zaangażowaniem i z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb petentów Sądu, nie kierując się przy tym emocjami i osobistymi poglądami,
f)       dba o ukształtowanie i wzrost zaufania obywateli do Sądu,
g)     umiejętnie współpracuje zarówno z pracownikami Sądu, jaki i z pracownikami instytucji współpracującymi z Sądem
h)     nie wykorzystuje miejsca swego zatrudnienia podczas wstępowania przed innymi urzędami w swych osobistych sprawach.
§ 7
Zasada bezstronności i bezinteresowności oznacza, że pracownik Sądu:
a)      wykonując swe obowiązki jest obiektywny,
b)     podejmując decyzje kieruje się wyłącznie realizacją obowiązujących norm prawnych i dobrem publicznym, uwzględniając wszelkie prawa przysługujące obywatelom,
c)      wykonując swe obowiązki działa w sposób wykluczający wszelkie podejrzenia podejmowania decyzji w celu uzyskania korzyści finansowych, materialnych lub osobistych,
d)     nie dopuszcza do powstania podejrzenia o wykorzystanie do celów prywatnych mienia publicznego, lub o zaistnienie związku pomiędzy interesem prywatnym i społecznym, a w przypadku konfliktu interesu w sprawach prywatnych i służbowych wyłącza się z działań mogących wywołać podejrzenia o stronniczość lub interesowność,
e)      zarówno podczas wykonywania pracy jak i poza nią, nie manifestuje zażyłości z osobami publicznymi, znanymi ze swej działalności politycznej, zawodowej, społecznej lub religijnej, w sposób, który mógłby następnie budzić wątpliwości, co do obiektywizmu w wykonywaniu obowiązków służbowych,
f)       nie podejmuje żadnych prac i zajęć, które mogłyby kolidować z obowiązkami służbowym, bądź budziły obawy konfliktu interesów.
§ 8
Zasada tolerancji i niedyskryminowania oznacza, że pracownik Sądu:
a)      nikogo nie faworyzuje, wszystkich traktuje równo bez żadnych uprzedzeń ( np.: kulturowych, narodowościowych, wyznaniowych, językowych, z uwagi na płeć czy orientację seksualną itd.), a podejmując działania nie ulega naciskom i zobowiązaniom wynikającym z pokrewieństwa lub znajomości.
§ 9
Zasada rzetelności oznacza, że pracownik Sądu:
a)      wykonuje swe obowiązki zawodowe w sposób sumienny, uczciwy, solidny i z należytą starannością,
b)     pracuje sumiennie i dąży do osiągnięcia najlepszych efektów, a zakreślone obowiązki realizuje aktywnie i bez zwłoki, terminowo,
c)      podejmując czynności zawodowe postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy użyciu fachowej wiedzy i umiejętności,
d)     dba o zrozumiałość i jednoznaczność wypowiedzi formułowanych zarówno podczas formalnego załatwiania spraw, udzielania informacji, jaki w kontaktach ze współpracownikami,
e)      nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz nie unika odpowiedzialności za podjęte działania.
§ 10
Zasada praworządności oznacza, że pracownik Sądu:
a)      przy wykonywaniu swej pracy stosuje uregulowania i procedury zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
b)     zachowuje najwyższą staranność w przestrzeganiu i stosowaniu przepisów obowiązującego prawa,
§ 11
Zasada jawności (przejrzystego działania) oznacza, że pracownik Sądu:
a)      szanuje prawo obywateli do informacji, działa w sposób jawny, a podejmowane przez niego czynności są uzasadnione, zrozumiałe i podyktowane chęcią jak najlepszego wykonania obowiązków służbowych,
b)     dochowuje tajemnicy państwowej i służbowej,
c)      komunikuje się w sposób jasny i kompetentny, a obowiązki wypełnia zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami,
d)     dba o jasność i przejrzystość relacji zawodowych jak i prywatnych,
e)      jest przygotowany do merytorycznego uzasadnienia podejmowanych przez siebie działań,
f)       nie dopuszcza do sytuacji, w której mógłby się spotkać z zarzutem niejasnych powiązań pomiędzy interesem prywatnym, a publicznym.
g)     stosuje się do przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
§ 12
Zasada uczciwości i uprzejmości oznacza, że pracownik Sądu:
a)      w kontaktach interpersonalnych powinien odznaczać się wysoką kulturą osobistą,
b)     powinien działać uczciwie i rozsądnie,
c)      zachowuje się właściwie i uprzejmie. Odpowiadając na korespondencję, rozmowy telefoniczne i pocztę elektroniczną stara się być możliwie jak najbardziej pomocny i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytanie możliwie jak najbardziej wyczerpująco i dokładnie lub kieruje do właściwej jednostki,
§ 13
Zasada neutralności oznacza, że pracownik Sądu:
a)      nie ulega wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym
b)     lojalnie i rzetelnie wykonuje polecenia służbowe.
§ 14
Zasada odpowiedzialności oznacza, że pracownik Sądu:
a)      podejmując działania ma pełną świadomość odpowiedzialności za ich skutki,
b)     jest świadomy, iż konsekwencje podjętych przez niego decyzji i prezentowanej postawy mają wpływ na budowanie zaufania obywateli do organów administracji, prestiżu zawodu urzędnika, jak i wizerunku Sądu,
c)      relacje służbowe opiera na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się własnym doświadczeniem i wiedzą,
d)     nie uchyla się od ponoszenia odpowiedzialności służbowej i osobistej za powzięte działania.
e)      zachowuje się godnie w miejscu pracy i poza nim.
§ 15
Zakaz nadużywania uprawnień oznacza, że pracownik Sądu:
a)      może korzystać z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których te uprawnienia zostały mu powierzone mocą odnośnych przepisów.
§ 16
Mając na względzie dbałość o dobre imię Sądu pracownik Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku:
a)      działa tak, aby jego praca i postawa mogły być wzorem praworządności i uczciwości, oraz przyczyniały się do pogłębiania zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości,
b)     obowiązki swe wykonuje w sposób niebudzący wątpliwości, co do jego uczciwości, bezstronności i profesjonalizmu,
c)      obowiązki służbowe realizuje z poszanowaniem godności innych oraz poczuciem godności własnej zważając na fakt, iż swoim działaniem daje świadectwo o instytucji sądu,
d)     gotów jest do wykonywania poleceń służbowych mając jednocześnie na względzie bezwzględny obowiązek przestrzegania prawa,
e)      wykazuje powściągliwość w publicznym wyrażaniu poglądów na temat miejsca swego zatrudnienia, pracy Sądu jak również w ferowaniu ocen o swych zwierzchnikach i współpracownikach.
§ 17
Pracownicy Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku zobowiązani są do przestrzegania powyższego zbioru zasad, a naruszenie któregokolwiek z postanowień będzie skutkowało pociągnięciem do odpowiedzialności regulaminowej, rodzi przewidziane prawem konsekwencje oraz będzie miało odzwierciedlenie w ocenie kwalifikacyjnej.

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

EmailDrukujPDF
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe  w Gdańsku
Kierownika Finansowego
Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku
za rok 2010
 
Dział I2)
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
– zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
–   skuteczności i efektywności działania,
–   wiarygodności sprawozdań,
–   ochrony zasobów,
–   przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
–   efektywności i skuteczności przepływu informacji,
–   zarządzania ryzykiem,
oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych
w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku
 
Część A4)
Nie dotyczy
Część B5)
X –  w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część C6)
 Nie dotyczy
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie
sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:7)
x          – monitoringu realizacji celów i zadań,
-samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych 8),
– procesu zarządzania ryzykiem,
            -audytu wewnętrznego,
x          –kontroli wewnętrznych,
x          -kontroli zewnętrznych,
x     – innych źródeł informacji: (protokoły pokontrolne i wizytacyjne)
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.
 Podpis Prezesa                                                                    Kierownik Finansowy
Gdańsk, dnia 30.03.2011 r.
Dział II 9)
1.   Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym. Nieudokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem. Nieudokumentowanie wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej.
2.   Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczej.
 1. Wdrożenie w formie pisemnej procedur zarządzania ryzykiem.
 2. Przeprowadzenie identyfikacji i analizy ryzyka, wytyczenie obszarów ryzyk oraz stworzenie rejestru ryzyk występujących w Sądzie.
 3. Zaplanowanie przeprowadzenia procesu identyfikacji, hierarchizacji i
zarządzania ryzykiem. Objecie tym procesem wszystkich właścicieli ryzyka.
4.Opracowanie wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej.
5.Termin opracowania 2011 r.
Dział III10)
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
1.   Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
Nie dotyczy
2.Pozostałe działania:
 Nie dotyczy
Na oryginale właściwe podpisy

 

PLAN DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO GDAŃSK-POŁUDNIE W GDAŃSKU

 Opublikowano przez o 11:20