Co powinien zawierać wniosek o ubezwłasnowolnienie ?

 
  1. 1. Wskazanie zakresu ubezwłasnowolnienia (częściowe czy całkowite)2.Wyczerpujące uzasadnienie wniosku ze wskazaniem przyczyn jego złożenia, zalecane byłoby podanie  informacji w jakich placówkach leczył się, bądź leczy uczestnik i jaka jest jego sytuacja majątkowa.3. Wyjaśnienie stanu cywilnego osoby, która ma być ubezwłasnowolniona  i złożenie  odpisu skróconego aktu  urodzenia uczestnika ; jeśli uczestnik pozostaje w związku małżeńskim , wówczas należy załączyć odpis skrócony  aktu małżeństwa uczestnika oraz wskazać imię , nazwisko i adres zamieszkania małżonka,jeśli uczestnik  jest wdową /wdowcem  to wówczas należy załączyć odpis skrócony aktu zgonu małżonka,jeśli uczestnik  jest osoba rozwiedzioną , to fakt  ten należy  wykazać  poprzez złożenie  odpisu skróconego aktu małżeństwa zawierającego informację o rozwodzie lub przez załączenie odpisu prawomocnego  wyroku rozwodowego 4. Wyjaśnienie  stosunku wnioskodawcy  wobec uczestnika poprzez  złożenie  odpowiedniego odpisu aktu stanu cywilnego.jeśli wnioskodawca jest ojcem uczestnika wystarczy odpis skróconego aktu urodzenia;  jeśli wnioskodawczyni jest matką  uczestnika i po zawarciu związku małżeńskiego zmieniła nazwisko to zamiast swego odpisu skróconego aktu urodzenia należy złożyć odpis skrócony  aktu małżeństwa wnioskodawczyni; jeżeli wnioskodawczyni jest siostrą uczestnika i na skutek zawarcia małżeństwa zmieniła nazwisko, to również zamiast swego aktu urodzenia, należy złożyć odpis skrócony  aktu małżeństwa wnioskodawczyni. 5. Należy wskazać kandydata na kuratora, podając jego dane personalne, adres zamieszkania oraz numer i serię dokumentu tożsamości. Kurator ustanawiany jest w celu ochrony praw uczestnika postępowania w toku postępowania o ubezwłasnowolnienie . (kandydatem  na kuratora powinien być przede wszystkim małżonek, krewni osoby której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie).Kandydat na kuratora nie może być strona postępowania o ubezwłasnowolnienie.  Zalecane jest załączenie wraz z wnioskiem wyrażonej na piśmie zgody takiej osoby o podjęciu się  pełnienia tej funkcji.6. We wniosku należy zaznaczyć, czy stan zdrowia uczestnika umożliwia mu osobiste stawienie się w sądzie  celem wysłuchania.7. Wskazane jest podanie numeru telefonu wnioskodawcy celem ułatwienia kontaktu z biegłym. 8.  Do wniosku należy dołączyć w oryginale  wspomniane wyżej akty stanu cywilnego wykazujące  pokrewieństwo oraz aktualne  zaświadczenie od lekarza psychiatry, lub psychologa, lub neurologa z  rozpoznaniem choroby.  Opłaty:   Opłata stała 40 zł,  Zaliczka na  biegłego 550 zł  

Wniosek należy kierować do:

Sądu Okręgowego

Wydział I Cywilny ,

  1. Nowe Ogrody 30/34

80-803 Gdańsk

 Opublikowano przez o 11:28