Maj 292018
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Kwidzynie z siedzibą ul. Plac Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn, reprezentowany przez Prezesa lub Dyrektora Sądu oraz Ministra Sprawiedliwości – każdego z nich w zakresie realizowanych zadań z uwzględnieniem regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 j.t. ze zm.).
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy w Kwidzynie Plac Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn lub adresem
  e-mail:  iod@kwidzyn.sr.gov.pl.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w zależności od procesu przetwarzania na podstawie art. 6 a,b,c lub e RODO.
 4. Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości odbywa się w celu:
 • zatrudnienia w sądzie,
 • świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenia zamówień publicznych,
 • prowadzenia działalności finansowej,
 • prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
 • udostępniania informacji publicznej,
 • udzielania informacji uprawnionym osobom,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, wykonywania zadań Prezesa Sądu Rejonowego w Kwidzynie w ramach działalności administracyjnej.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie.
 2. W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa ma Pani/Pan możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa może Pani/Pan zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikającą z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do ich usunięcia – korzystając z tego prawa może Pani/Pan złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa może Pani/Pan złożyć wniosek o jego ograniczenie, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany; nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e (interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody) – wycofanie zgody przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.
 1. Posiada Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przetwarzania, za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, dla których podanie danych jest obowiązkowe.
 3. Decyzje w Pani/Pana sprawach nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane profilowanie.
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 Opublikowano przez o 07:20