Cze 222020
 

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z OPRACOWANIEM ZALECEŃ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz 2020 r. poz. 875)

ZESTAWIENIE ZMIAN W USTAWIE O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ (Dy. U. z 2019 r. poz. 294 oraz 2020 r. poz. 875) W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA SARS-COY-2

 Opublikowano przez o 07:31
Lut 242020
 

Sygn. akt II K 644/19                                    Kwidzyn, dn. 24.02.2020 r.  

„Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kwidzynie z dnia 8 listopada 2019 roku  Adam Fecowicz,   urodzony 2 listopada 1996r. w Elblągu s. Andrzeja i Teresy został skazany na mocy art. 177§2kk w zw z art. 178§1 kk na karę 7 lat pozbawienia wolności, na podstawie art. 42§3 kk orzeczono wobec oskarżonego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, na podstawie art. 47§3 kk orzeczono od  oskarżonego kwotę 30.000 zł nawiązki tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na rzecz pokrzywdzonych –  za to, że w dniu 9 marca 2019 roku na drodze wojewódzkiej nr 612, w miejscowości Karpiny umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując pojazdem Fiat Cinqucento o nr rej, GKW 5J02 znajdując się w stanie nietrzeźwości przy zawartości alkoholu we krwi w ilości co najmniej 2,0 promila nie zachował szczególnej ostrożności polegającej na niedostosowaniu prędkości do warunków ruchu w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi i uderzył w przydrożne drzewo w wyniku czego pasażerka pojazdu Fiat Cinqucento doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pod postacią choroby realnie zagrażającej życiu w postaci urazowego pęknięcia śledziony z krwawieniem do jamy brzusznej, wieloodłamowego złamania trzonu kości udowej lewej, złamania rzepki lewej, złamania dwukostkowego podudzia lewego, a inna pasażerka pojazdu doznała obrażeń wewnątrzczaszkowych co spowodowało narastającą niewydolność krążeniowo – oddechową w następstwie odoskrzelowego zapalenia płuca prawego, które stanowiło powikłanie ciężkiego klinicznego zdarzenia z dnia 9 marca 2019 roku co spowodowało w dniu 13 kwietnia 2019 roku jej zgon.” 

 Opublikowano przez o 15:10
Lut 202020
 

         „Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kwidzynie z dnia 31.01.2020r.  w sprawie IIK 1078/19  Jakub Kozłowski s. Jerzego i Elżbiety, ur. 06.10.1982 r. w Kwidzynie  został skazany  z art. 178a§4 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności  oraz 1 rok i 6 miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując oskarżonego do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24  godzin w stosunku miesięcznym, na podst. art. 42§3 kk orzeczono wobec oskarżonego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych , na podst. art. 43a§1 kk orzeczono wobec oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 10.000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej za to, że w dniu 29 maja 2019 roku w miejscowości Kwidzyn, przy ul. Południowej prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny marki Toyota o nr rej. GKW A707,będąc w stanie nietrzeźwości przy zawartości I badanie 0,62 mg/l, II badanie 0,63 mg/l, III badanie 0,60 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym czynu tego dopuścił się będąc wcześniej prawomocnie skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Kwidzynie sygn. akt II K 1090/15 za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości naruszając dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych rzeczony wobec wyżej wymienionego wyrokiem, przy czym zarzucanego czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa to jest w ciągu pięciu lat popełnił przestępstwo umyślne, podobne za które został skazany prawomocnym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Kwidzynie z dnia 10.05.2017 r. sygn.. akt II K 30/17, na karę   4 (czterech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 28.03.2009 roku do 30.03.2009 roku i od dnia 12.10.2011 roku do 15.07.2014 r. oraz od 29.03.2017 roku do 20.12.2018 r”.

 Opublikowano przez o 13:29