Kwi 112018
 

K O M U N I K A T

 Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

E-znaki są możliwe do nabycia:

  • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
  • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.
  • Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:
 • bezgotówkowej – tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;
 • wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.
 Opublikowano przez o 14:35
Wrz 142017
 

AKTUALIZACJA (2017-09-15): Informacja dotycząca sposobu składania zgłoszeń wierzytelności w sprawie VI GUp 146/17 dostępna jest w Obwieszczeniu w dziale ‚Ogłoszenia Sądowe’ na stronie internetowej Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku (bezpośrednio do pobrania pod tym linkiem), a także u dołu niniejszej strony.

Załącznik: Informacja o o sposobie zgłaszania wierzytelności

W związku z dużym zainteresowaniem przypominamy, że postanowieniem z dnia 24 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ ogłosił upadłość likwidacyjną spółki Pożyczka Gotówkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Tarnowie. Termin zgłaszania wierzytelności upływa w dniu 2 listopada 2017 r. Wierzytelności należy zgłaszać pod sygnaturą VI GUp 146/17 do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ. Przypominamy, że nie zgłoszenie wierzytelności w podanym terminie powoduje utratę możliwości powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

 

 Opublikowano przez o 09:17
Gru 272016
 

INFORMACJA

z dniem  01 stycznia 2017 r.

w SĄDZIE   REJONOWYM  W KWIDZYNIE

zostanie wdrożony elektroniczny sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych za pośrednictwem

systemu E-PŁATNOŚCI

zgodnie z przepisami  rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 21.03.2016 r. w sprawie sposobu uiszczania  opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 408 i po. 948)

(na podstawie zarządzenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Kwidzynie z 19.12.2016 r. Adm. 012-14/16)

 Opublikowano przez o 14:43
Lut 162016
 

Ogólnopolski system nieodpłatnej pomocy prawnej

Z dniem 1 stycznia 2016 r. na terenie całego kraj rozpoczął działanie system nieodpłatnej pomocy prawnej dla:

 • osób, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osób, które ukończyły 65 lat,
 • osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • posiadaczy Karty Dużej Rodziny,
 • kombatantów,
 • weteranów,
 • osób zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) można uzyskać w ponad 1,5 tysiąca punktów zlokalizowanych w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty oraz w siedzibach wybranych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. System zakłada uruchomienie 2 takich punktów w każdym powiecie. Pełna, na bieżąco aktualizowana lista punktów znajduje się TUTAJ.

nieodopłatna pomoc prawna - grafika Ministerstwa Sprawiedliwości

W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać porady z zakresu prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego i prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kwidzyn

Kościuszki 29B 82-500 Kwidzyn

Godziny otwarcia: pon. wt. śr. pt.  12.00- 16.00

                               czw. 8.00-10.00 , 14.30-16.30

Świadczona pomoc obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomoc w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Do świadczenia pomocy w ramach systemu uprawnieni są adwokaci, radcowie prawni, a w punktach pomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego także doradcy podatkowi (w zakresie spraw podatkowych) i absolwenci prawa legitymujący się odpowiednim doświadczeniem.

UWAGA:

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w ramach ww. systemu nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Osoby uprawnione do uzyskania pomocy zobowiązane są do przedłożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienie* lub – w przypadku konieczności niezwłocznego uzyskania pomocy w sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego – złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

* dowodu tożsamości, oryginału (lub odpisu) decyzji o przyznaniu/udzieleniu świadczenia, ważnej Karty Dużej Rodziny, zaświadczenia o posiadanym statusie kombatanta, legitymacji weterana

załączniki:

Nieodpłatna pomoc oraz edukacja prawna – prezentacja

Ustawa z dn 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255)

 Opublikowano przez o 12:26