Biegli sądowi

 

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • ukończyła 25 lat życia;
 • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki,  
  sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym;
 • posiadane wiadomości specjalne wykaże dokumentami lub innymi dowodami (ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa sądu okręgowego).

Wyjątek: Biegłym – tłumaczem języka migowego – może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada „Certyfikat drugi – „T2″ – tłumacz przysięgły w zakresie języka migowego” lub tytuł eksperta tego języka wydany przez Polski Związek Głuchych.

Kandydaci na biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku zobowiązani są złożyć komplet następujących dokumentów:

 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w o ustanowienie biegłym sądowym w danym zakresie,
 • życiorys / CV,
 • kwestionariusz osobowy  – formularz dostępny  na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gdańsku
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (formularz),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10zł. od wniosku o ustanowienie biegłym;
  (Opłata winna być uiszczana bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935),
  Podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006, nr 225, poz. 1635)
 • dyplomy i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje w danej dziedzinie,
 • pisemne oświadczenie, o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • opinia pracodawcy / kopia zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej,
 • w przypadku osoby wykonującej wolny zawód wymagana jest opinia organizacji samorządu zawodowego, do której osoba ta należy (§ 3 ust.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 24.01.2005 r. w sprawie biegłych sądowych),

Powyższe dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym tutejszego sądu. W przypadku, gdy kandydat na biegłego przedstawia kserokopie dokumentów należy równocześnie przedstawić oryginały tych dokumentów celem poświadczenia za zgodność bądź przedłożyć kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza.

    W przypadku gdy kandydat na biegłego przedstawia kserokopie dokumentów należy równocześnie przedstawić oryginały tych dokumentów celem poświadczenia za zgodność bądź przedłożyć kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Dokumenty wraz z wnioskiem należy składać Oddziału Administracyjnego, pokój 125 A (I piętro).

Decyzję o ustanowieniu biegłym lub o odmowie ustanowienia biegłym sądowym wydaje Prezes Sądu Okręgowego. Ustanowienie biegłym uprawnia po złożeniu przyrzeczenia do wydawania opinii na zlecenie sądu lub innego organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych. Wydając opinię biegły używa tytułu „biegły sądowy” z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.

Tryb powoływania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250, poz. 1883). Przewiduje ono, iż kandydaci do listy biegłych są zgłaszani właściwym terytorialnie prezesem sądów okręgowych przez kierowników wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia – w odniesieniu do kandydatów spośród psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnień oraz przez konsultantów wojewódzkich w dziedzinie psychiatrii – w odniesieniu do kandydatów spośród lekarzy psychiatrów. Do tych podmiotów winny zgłaszać się osoby zainteresowane pełnieniem funkcji biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, jeśli posiadają kwalifikacje psychologów, specjalistów psychoterapii uzależnień bądź lekarzy psychiatrów.

Regulacje prawne dotyczące biegłych:

 • przepisy regulujące status i czynności biegłych:
  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 157) – Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych – Dz. U. Nr 15, poz. 133.
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – Dz. U. Nr 250, poz. 1883.
 • przepisy dotyczące wynagrodzeń biegłych:
 1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz.U. 2013 poz. 508).
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U. 2013 poz. 518).
 3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych -Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm. (art. 89 – 93).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy – Dz. U Nr 27, poz. 271 z późn. zm.

Należności biegłych sądowych:

Podstawę obliczenia wynagrodzenia biegłych sądowych za wykonaną pracę stanowi kwota bazowa dla osób, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a) Ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 1190, poz. 1255 z późn. zm.), które wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa. W przypadku, gdy ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia należności za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego. Aktualna kwota bazowa wynosi 1766,46 zł (Dz.U. 2014 poz. 162).

Aktualna lista biegłych sądowych jest dostępna dla zainteresowanych w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Gdańsku w pokoju 125A (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

 Opublikowano przez o 11:29