Strona Główna

 

KOMUNIKAT

 

W związku z trawiącymi pracami remontowymi w zakresie realizacji zadania pn. „Remont i przebudowa pomieszczeń parteru i I piętra budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie przy Placu Plebiscytowym 1” informujemy, iż na terenie obiektu mogą wystąpić chwilowe utrudnienia związane z prowadzonymi pracami.

 

Uprzejmie informuję iż od dnia 01 kwietnia 2016 roku zostały utworzone nowe mikro rachunki bankowe w zakresie dochodów budżetowych.

Rachunki prowadzone będą przez Narodowy Bank Polski odrębnie dla każdej komórki organizacyjnej odpowiednio :

I Wydział Cywilny-  56 1010 0055 3203 0040 6700 0001

II Wydział Karny –  29 1010 0055 3203 0040 6700 0002

III Wydział Rodzinny i Nieletnich – 02 1010 0055 3203 0040 6700 0003

V Wydział Ksiąg Wieczystych –  45 1010 0055 3203 0040 6700 0005

VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych-  61 1010 0055 3203 0040 6700 0008

W związku z powyższym wszelkie opłaty dotyczące spraw prowadzonych  w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie w zakresie dochodów budżetowych ( opłaty sądowe, grzywny, koszty sądowe, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych powinny być dokonywane na wyżej wskazane rachunki.

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Pl. Plebiscytowy 1
82-500 Kwidzyn
Centrala: tel.(55) 262-45-49

Adres e-mail: administracja@kwidzyn.sr.gov.pl

Sąd urzęduje :

w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 18:00

od wtorku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kwidzynie:

miasta: Kwidzyn, Dzierzgoń, Prabuty, Sztum oraz gminy: Dzierzgoń, Gardeja, Kwidzyn, Mikołajki Pomorskie, Prabuty, Ryjewo, Sadlinki, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Sztum.

 

Punkt Obsługi Interesantów

Dane kontaktowe:

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Plac Plebiscytowy 1

82 – 500 Kwidzyn

tel. 55 262-45-49

Lokalizacja 

Parter budynku sądu, pokój nr 124, przy wejściu.

Godziny pracy:

    poniedziałek  7:30–18:00
wtorek – piątek  7:30 – 15:30

EPUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 

Do zadań Punktu Obsługi Interesantów Sądu należy zapewnienie wstępnej obsługi interesantów wszystkich wydziałów Sądu Rejonowego w Kwidzynie oraz ułatwienie im uzyskania niezbędnych informacji bez konieczności udawania się do sekretariatów.

PUNKT OBSŁUGI INTERESANTÓW NIE UDZIELA PORAD PRAWNYCH

Do zakresu zadań POI  należy w szczególności:

  • udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów teleinformatycznych;
  • kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w POI nie będzie możliwe;
  • udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzenie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
  • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
  • informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
  • udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem;

 

1. Wpłaty dotyczące depozytów sądowych należy uiszczać na rachunek :

INFORMACJA O  ZMIANIE NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH Z ZAKRESU SUM DEPOZYTOWYCH

Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych uprzejmie informuję iż z dniem 01 stycznia 2015 roku ulegają zmianie numery rachunków bankowych w zakresie sum depozytowych.
Rachunki prowadzone będą przez Bank Gospodarki Krajowej odpowiednio:

PLN 98 1130 1017 0021 1001 0090 0004
USD 71 1130 1017 0021 1001 0090 0005
EUR 55 1130 1017 0021 1001 0090 0002
CHF 82 1130 1017 0021 1001 0090 0001
GBP 28 1130 1017 0021 1001 0090 0003

W związku z powyższym wszelkie wpłaty w zakresie sum depozytowych strony postępowania sądowego winny dokonywać wyłącznie na wyżej wskazanie rachunki.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż nie będzie możliwość dokonania wpłaty w kasie Sądu sum depozytowych  w PLN oraz w walutach obcych.

 

2. Wpłaty dotyczące zaliczek na poczet wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy oraz opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym należy dokonywać na rachunek :

NBP O/O Gdańsk
21101011400050341398000000

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw: korespondencja wpływająca do Sądu w tym wszelkiego rodzaju pisma wszczynające postepowanie w sprawie przyjmowane są w biurze podawczym i znakowane pieczęcią wpływu. Do zakresu czynności biura podawczego należy rozdzielanie przyjętej korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne, względnie merytoryczne. Zarejestrowanie sprawy nastepuje przez wpisanie do właściwej księgi biurowej i skorowidza alfabetyczno-numerowanego pisma wszczynjącego postępowanie. Załatwienie sprawy uwidacznia się przez zakreślenie kolorowym znakiem numeru porządkowego tej sprawy. Zakreślenie polega na umieszczeniu znaku „L” obejmującego z lewej strony numer porządkowy.

Struktura organizacyjna

Elektroniczne postępowanie upominawcze e-Sąd – www.e-sad.gov.pl

I Wydział  Cywilny – Pl. Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn
tel. (55) 262-45-50 wew. 550 fax. (55) 262-45-51
Adres e-mail: w.cywilny@kwidzyn.sr.gov.pl

II Wydział  Karny – Pl. Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn
tel. (55) 262-45-60 wew. 560 fax. (55) 262-45-60
Adres e-mail: w.karny@kwidzyn.sr.gov.pl 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich – Ul. Kościuszki 30A
tel. (55) 262-46-20  fax. (55) 262-46-41
Adres e-mail: w.rodzinny@kwidzyn.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych – Ul. Kościuszki 30A, 82-500 Kwidzyn
tel/fax. (55) 262-46-10   fax (55) 262-46-40
Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych  ekw.ms.gov.pl

VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sztumie
ul. Mickiewicza 17, 82-400 Sztum
tel/fax. (55) 277-33-41, 277-90-77, 277-90-79 wew. 20

Oddział Administracyjny – Pl. Plebiscytowy 1 82-500 Kwidzyn
tel. (55) 262-45-43 wew. 543 fax. (55) 262-45-44
Adres e-mail: administracja@kwidzyn.sr.gov.pl

Główny Księgowy – Pl. Plebiscytowy, 1 82-500 Kwidzyn
tel. (55) 262-45-80 wew. 546 fax. (55) 261-39-72

 Opublikowano przez o 12:14