Strona Główna

 

W związku z realizacją umowy nr WZP-43-25/2020 w zakresie świadczenia usług telefonii stacjonarnej i wiążącą się z tym koniecznością migracji numerów telefonów Sądu Rejonowego w Kwidzynie informujemy, iż w dniach 30.11.2020 r. i 01.12.2020 r. mogą wystąpić przerwy w łączności telefonicznej z Sądem Rejonowym w Kwidzynie.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zgodnie z § 4b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych ( Dz. U. 2020 poz. 1892) informuje się, iż  w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie istnieje możliwość dokonywania opłat sądowych w sprawach cywilnych w formie :

– gotówkowej   –  wpłat można dokonać w kasie Sądu Rejonowego w Kwidzynie mieszczącej się w budynku Sądu przy Placu Plebiscytowym 1;

– bezgotówkowej  – przelewem  na rachunek bankowy prowadzony przez Narodowy Bank Polski odrębnie dla każdej komórki organizacyjnej.

I Wydział Cywilny – 56 1010 0055 3203 0040 6700 0001

III Wydział Rodzinny i Nieletnich – 02 1010 0055 3203 0040 6700 0003

V Wydział Ksiąg Wieczystych – 45 1010 0055 3203 0040 6700 0005

VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych – 61 1010 0055 3203 0040 6700 0008

Opłaty dotyczące spraw prowadzonych w postępowaniu karnym   ( opłaty sądowe, grzywny, koszty sądowe) powinny być dokonywane w formie gotówkowej ( jak wyżej )   i w formie bezgotówkowej  na niżej wskazany rachunek bankowy:

Rachunek prowadzony są przez Narodowy Bank Polski 

II Wydział Karny     –     29 1010 0055 3203 0040 6700 0002

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Pl. Plebiscytowy 1
82-500 Kwidzyn
Centrala: tel.(55) 262-45-49
NIP 581-14-84-046

Adres e-mail: administracja@kwidzyn.sr.gov.pl

Sąd urzęduje :

w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 18:00

od wtorku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kwidzynie:

miasta: Kwidzyn, Dzierzgoń, Prabuty, Sztum oraz gminy: Dzierzgoń, Gardeja, Kwidzyn, Mikołajki Pomorskie, Prabuty, Ryjewo, Sadlinki, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Sztum.

Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów (BOI) to stanowisko obsługi interesantów, w którym obsługiwane osoby uzyskają kompleksową informację gwarantującą sprawną komunikację interesantów z sądem.

Dane kontaktowe:

BOI – 82-500 Kwidzyn, Plac Plebiscytowy 1
pok. nr 101, parter, po prawe stronie od wejścia głównego

tel. (55) 262 45 49
mail: boi@kwidzyn.sr.gov.pl
EPUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Godziny urzędowania:
poniedziałek  7:30 – 18:00
wtorek – piątek 7:30 – 15:30

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW NIE UDZIELA PORAD PRAWNYCH

Do zadań Biura Obsługi Interesantów w szczególności należy:

1). udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;

2)   wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;

3)   wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;

4)   kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;

5)   udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;

6)   udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;

7)   udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;

8)   informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;

9)   udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

10) udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych;

11) udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

12) udostępnianie akt postępowań cywilnych i karnych w Czytelni Akt.

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Kwidzynie Adm. 11/011/17 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym
w Kwidzynie

Czytelnia Akt

Dane kontaktowe:

BOI – 82-500 Kwidzyn, Plac Plebiscytowy 1
pok. nr 101, parter, po prawe stronie od wejścia głównego

tel. (55) 262 45 49
mail: boi@kwidzyn.sr.gov.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 8:30 – 14:30

 

Regulamin Czytelni Akt – zał.
Wzory formularzydo pobrania

Kasa Sądu

Dane kontaktowe:

BOI – 82-500 Kwidzyn, Plac Plebiscytowy 1
pok. nr 101, parter, po prawe stronie od wejścia głównego

tel. (55) 262 45 47

Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek  9:00 – 13:00

PŁATNOŚĆ W KASIE TYLKO GOTÓWKĄ

1. Wpłaty dotyczące depozytów sądowych należy uiszczać na rachunek :

INFORMACJA O  ZMIANIE NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH Z ZAKRESU SUM DEPOZYTOWYCH

Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych uprzejmie informuję iż z dniem 01 stycznia 2015 roku ulegają zmianie numery rachunków bankowych w zakresie sum depozytowych.
Rachunki prowadzone będą przez Bank Gospodarki Krajowej odpowiednio:

PLN 98 1130 1017 0021 1001 0090 0004
USD 71 1130 1017 0021 1001 0090 0005
EUR 55 1130 1017 0021 1001 0090 0002
CHF 82 1130 1017 0021 1001 0090 0001
GBP 28 1130 1017 0021 1001 0090 0003

W związku z powyższym wszelkie wpłaty w zakresie sum depozytowych strony postępowania sądowego winny dokonywać wyłącznie na wyżej wskazanie rachunki.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż nie będzie możliwość dokonania wpłaty w kasie Sądu sum depozytowych  w PLN oraz w walutach obcych.

2. Wpłaty dotyczące zaliczek na poczet wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy oraz opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym należy dokonywać na rachunek :

NBP O/O Gdańsk
21101011400050341398000000

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw: korespondencja wpływająca do Sądu w tym wszelkiego rodzaju pisma wszczynające postepowanie w sprawie przyjmowane są w biurze podawczym i znakowane pieczęcią wpływu. Do zakresu czynności biura podawczego należy rozdzielanie przyjętej korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne, względnie merytoryczne. Zarejestrowanie sprawy nastepuje przez wpisanie do właściwej księgi biurowej i skorowidza alfabetyczno-numerowanego pisma wszczynjącego postępowanie. Załatwienie sprawy uwidacznia się przez zakreślenie kolorowym znakiem numeru porządkowego tej sprawy. Zakreślenie polega na umieszczeniu znaku „L” obejmującego z lewej strony numer porządkowy.

Struktura organizacyjna

Elektroniczne postępowanie upominawcze e-Sąd – www.e-sad.gov.pl

I Wydział  Cywilny – Pl. Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn
tel. (55) 262-45-50 wew. 550 fax. (55) 262-45-51
Adres e-mail: w.cywilny@kwidzyn.sr.gov.pl

II Wydział  Karny – Pl. Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn
tel. (55) 262-45-60 wew. 560 fax. (55) 262-45-60
Adres e-mail: w.karny@kwidzyn.sr.gov.pl 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich – Ul. Kościuszki 30A
tel. (55) 262-46-20  fax. (55) 262-46-41
Adres e-mail: w.rodzinny@kwidzyn.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych – Ul. Kościuszki 30A, 82-500 Kwidzyn
tel/fax. (55) 262-46-10   fax (55) 262-46-40
Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych  ekw.ms.gov.pl
Adres e-mail: kwkwidzyn@kwidzyn.sr.gov.pl

VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sztumie
ul. Mickiewicza 17, 82-400 Sztum
tel/fax. (55) 277-33-41, 277-90-77, 277-90-79 wew. 20
Adres e-mail: kwsztum@kwidzyn.sr.gov.pl

Oddział Administracyjny – Pl. Plebiscytowy 1 82-500 Kwidzyn
tel. (55) 262-45-43 wew. 543 fax. (55) 262-45-44
Adres e-mail: administracja@kwidzyn.sr.gov.pl

Główny Księgowy – Pl. Plebiscytowy, 1 82-500 Kwidzyn
tel. (55) 262-45-80 wew. 546 fax. (55) 261-39-72

 Opublikowano przez o 12:14